3

Pravidlá ochrany súkromia - Fúra zvoz Mobilná aplikácia

Vaša ochrana súkromia je pre nás dôležitá. Cassovia Code s.r.o. implementovala niekoľko základných princípov.

O Vaše osobné údaje Vás žiadame, len ak ich skutočne potrebujeme.

Osobné údaje sú na našich serveroch spracovávané iba pokiaľ sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb.

Vaše osobné údaje nerozširujeme, okrem prípadov, kedy to vyžadujú zákony, plnenie našich zákonných povinností, ochrana našich práv alebo ste s tým vyslovene súhlasili.

Pri poskytovaní našich služieb sa zameriavame na to, aby ste mali jednoduchú kontrolu nad tým, aké osobné údaje nám poskytujete, aby osobné údaje boli chránené a na vašu žiadosť zmazané.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prístupu, oprave alebo vymazaniu vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese: gdpr@cassoviacode.com

Naša vnútorná politika ochrany osobných údajov zahŕňa aj rešpektovanie ochrany všetkých údajov, ktoré o Vás môžeme zhromaždiť pri prevádzkovaní našich webových sídel.

 

Aplikácia Fúra zvoz

Cassovia Code s.r.o. ako prevádzkovateľ poskytuje mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje používateľom získať real-time informácie o zbere určitého druhu odpadu v ich meste.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby ako užívateľa mobilnej aplikácie je dobrovoľné, nakoľko samotné používanie mobilnej aplikácie je dobrovoľné. Avšak bez poskytnutia niektorých údajov, nie je možné využívať všetku funkcionalitu mobilnej aplikácie.

Aké údaje o Vás zbierame a prečo?

O užívateľoch aplikácie zbierame nasledujúce údaje:
Technické údaje – údaje z Vášho mobilného zariadenia a spôsobu pripojenia na internet, napríklad IP adresa Vášho mobilného zariadenia, typ mobilného zariadenia, informácie o operačnom systéme mobilné zariadenia.

Ako využívame Vaše údaje?

Zlepšovanie aplikácie – vďaka technickým údajom z Vášho mobilného zariadenia vieme zlepšovať funkcie aplikácie.

S kým sa delíme o Vaše údaje?

Vaše údaje v zásade neposkytujeme nikomu.

Kam cestujú Vaše údaje?

Vaše osobné údaje sú uchovávané na Slovensku, prípadne v inom štáte Európskej únie. Tieto údaje sú uchovávané vždy v maximálnom bezpečí.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Údaje o Vás uchovávame počas doby využívania aplikácie. Môžu nastať okolnosti, kedy budeme musieť uchovávať Vaše údaje dlhšie zo zákonných dôvodov.

 

Zásady spracúvania osobných údajov aplikáciou Fúra zvoz

okruh dotknutých osôb: užívatelia aplikácie
právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
automatické rozhodovanie vrátane profilovania: neuskutočňuje sa
prenos údajov do tretích krajín: neuskutočňuje sa

 

Ochrana osobných údajov

Cassovia Code s.r.o sprístupňuje osobné údaje a údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi iba svojím zamestnancom a dodávateľom IT služieb, ktorí potrebujú tieto údaje poznať za účelom ich spracúvania v mene Cassovia Code s.r.o alebo za účelom poskytovania služieb prostredníctvom mobilných aplikácií, a (b) podpísali dohodu, ktorá zabezpečuje mlčanlivosť a zachovávanie dôvernosti týchto údajov.

Cassovia Code s.r.o sprístupňuje údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi, iba ak to je vyžadované zákonom alebo ak konajú v dobrej viere, veríme, že sprístupnenie takých údajov je nevyhnutné na ochranu našich majetkových práv, tretích strán alebo ochranu verejnosti.

Cassovia Code s.r.o prijalo všetky rozumne nevyhnutné opatrenia na ochranu pred neautorizovaným prístupom, použitím, zmenou alebo zničením údajov, ktoré môžu byť osobnými údajmi alebo osobnými údajmi sú.

Cassovia Code s.r.o môže byť adresátom zákonnej povinnosti, sprístupniť osobné údaje orgánom verejnej moci, ako v záujme národnej bezpečnosti alebo pri vymáhaní individuálneho práva.

 

Zmeny pravidla ochrany súkromia

Napriek tomu, že väčšina zmien týkajúcich sa ochrany osobných údajov bude zrejme malá, Cassovia Code s.r.o, si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá ochrany súkromia.